Συμβολαιογραφία στην Ελλάδα

Ο θεσμός του συμβολαιογράφου στην Ελλάδα διέπεται από τον Νόμο 2830/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (Φ.Ε.Κ. 96/16-3-2000), όπως αυτός τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κώδικας Συμβολαιογράφων

Ο συμβολαιογράφος στην Ελλάδα, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες που ισχύει και εφαρμόζεται το λατινικό δίκαιο, είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός με καθήκον να συντάσσει και να φυλάττει έγγραφα αποδεικτικά της δικαιοπρακτικής βούλησης φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, προσδίδοντάς τους δημόσιο χαρακτήρα και εκτελεστική ισχύ, να διασφαλίζει τα συμφέροντα των δικαιοπρακτούντων και να τους γνωστοποιεί με σαφήνεια τα δικαιώματα τους καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν κατά την κατάρτιση των συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Ως συμβολαιογράφος διορίζεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που διεξάγονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απόφοιτος νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή νομικού τμήματος νομικής σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, που αναγνωρίζεται ως ισότιμο, ο οποίος συμπλήρωσε το 28ο έτος της ηλικίας του και διετέλεσε επι δύo τουλάχιστον χρόνια δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός οποιουδήποτε κλάδου και βαθμού ή άμισθος υποθηκοφύλακας.

Ο συμβολαιογράφος, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ορκίζεται σε δημόσια συνεδρίαση του αρμόδιου πολυμελούς πρωτοδικείου.

Ο συμβολαιογράφος ελέγχεται για την επιμελή άσκηση των καθηκόντων του με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από τους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς πρωτοδικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιθεωρήσεως των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών.