Η αρμοδιότητα

Το γραφείο είναι αρμόδιο για την διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων εντός των ορίων του ελληνικού κράτους με προυπόθεση τη σύνταξη και υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων στη Λάρισα.