Τα δικαιώματα

Τα οικονομικά δικαιώματα του γραφείου διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 2830/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (Φ.Ε.Κ. 96/16-3-2000), όπως αυτός τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το οποίο υπαγορεύει περιληπτικά τα εξής:

Ο συμβολαιογράφος για κάθε πράξη που καταρτίζει και για κάθε παροχή υπηρεσίας που προσφέρει, η οποία σχετίζεται με την αρμοδιότητά του δικαιούται αμοιβή. Προκειμένου για πράξεις που το αντικείμενό τους είναι αποτιμητό σε χρήμα, δικαιούται να λάβει αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση τη συνολική δηλούμενη αξία στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή προσωρινά ή οριστικά. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά απο γνωμοδότηση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Ο συμβολαιογράφος δικαιούται να πάρει το μισό της νόμιμης αμοιβής για το συμβόλαιο ή την πράξη που συνέταξε ύστερα από εντολή των δικαιοπρακτούντων, το οποίο όμως δεν υπογράφηκε από υπαιτιότητα οποιουδήποτε από αυτούς. Υπόχρεος για την πληρωμή είναι αυτός που έδωσε την εντολή για τη σύνταξή τους.

Τέλη και δικαιώματα που εισπράχθηκαν από το συμβολαιογράφο νόμιμα κατά τη σύνταξη του συμβολαίου ουδέποτε επιστρέφονται.

Ο συμβολαιογράφος έχει το δικαίωμα, μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή των ισχυόντων τελών και δικαιωμάτων που οφείλονται, να επισχέσει τα έγγραφα των δικαιοπρακτούντων που βρίσκονται στα χέρια του.