Ακίνητα

 • Αγοραπωλησίες
 • Αγοραπωλησίες με αναβλητική ή διαλυτική αίρεση
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές
 • Συστάσεις – τροποποιήσεις - καταργήσεις οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας
 • Κανονισμοί σχέσεων συνιδιοκτητών
 • Συνενώσεις
 • Διανομές
 • Ανταλλαγές
 • Προσύμφωνα
 • Εκτέλεση προσυμφώνων
 • Ακύρωση προσυμφώνων
 • Πράξεις μεταβίβασης παρακρατηθέντος δικαιώματος κυριότητας μετά την πλήρωση αναβλητικής αίρεσης
 • Πράξεις κατάργησης διαλυτικής αίρεσης
 • Πράξεις εξόφλησης πιστωθέντος τιμήματος
 • Συμβάσεις εργολαβίας
 • Πράξεις θέσης χώρων στάθμευσης σε εξυπηρέτηση κτιρίου - Ν.1221/1981
 • Μεταφορά συντελεστή δόμησης
 • Εκχώρηση οικοδομικής άδειας
 • Πράξεις εγγραφής-εξάλειψης υποθήκης
 • Πράξεις εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης
 • Πράξεις σύστασης – κατάργησης πραγματικών δουλειών
 • Πράξεις παραίτησης από δικαίωμα περιορισμένης προσωπικής δουλείας
 • Μισθωτήρια
 • Σύμφωνα εξώνησης
 • Σύσταση χρησιδανείου