Εταιρίες

  • Σύσταση εταιριών μέσω "ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ" - "ONE STOP SHOP"
  • Συγχωνεύσεις – διασπάσεις –απορροφήσεις - μετατροπές - λύσεις εταιριών
  • Τροποποιήσεις - Κωδικοποιήσεις καταστατικών
  • Μεταβιβάσεις / εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων -μετοχών
  • Προσύμφωνα μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων - μετοχών
  • Διανομή εταιρικής περιουσίας
  • Παράσταση σε γενικές συνελεύσεις Α.Ε. - Μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε.