Κληρονομιές

  • Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς
  • Δημόσιες διαθήκες (σύνταξη - ανάκληση)
  • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης μυστικής διαθήκης
  • Έκθεση αποσφράγισης - απογραφής κληρονομιαίας περιουσίας