Λοιπές Συμβολαιογραφικές Πράξεις

 • Πράξεις εξόφλησης χορηγηθέντων δανείων
 • Εκθέσεις απογραφής θυρίδας τράπεζας
 • Μισθωτήρια κινητών
 • Εκχωρήσεις μισθωμάτων
 • Εκχωρήσεις ενυπόθηκων απαιτήσεων
 • Σύσταση ενεχύρου
 • Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων
 • Προσύμφωνα μεταβίβασης αυτοκινήτων
 • Χρονομεριστικές μισθώσεις (time sharing)
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing)
 • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης γραμματίου δημόσιας κατάθεσης- 427 Α.Κ.
 • Σύσταση χρησιδανείου κινητών
 • Πράξεις αναγνώρισης - αναδοχής - άφεσης χρέους
 • Σύσταση ισόβιας προσόδου
 • Διαμαρτυρικά
 • Σύσταση ιδρυμάτων
 • Συναίνεση διαγραφής διεκδικητικής αγωγής