Οικογένεια

  • Σύμφωνα συμβίωσης
  • Πράξεις αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου
  • Πράξεις ανάθεσης κηδεμονίας
  • Πράξεις για ιατρικώς υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή
  • Συμβόλαια κοινοκτημοσύνης
  • Συναινετικό Διαζύγιο